OmavalvontasuunnitelmaN Potilasturvallisuussuunnitelma valvontalakiin (1.1.2024) ja oman yritystoiminnan tarpeisiin perustuen


Saaristohammaslääkäri Oy

OMAVALVONTASUUNNITELMA – Potilasturvallisuussuunnitelma


Täydentyy STM:n myöhemmin antaman ohjeistuksen myötä

Terveydenhuollon palveluntuottajien ensisijainen tehtävä on tuottaa terveydenhuoltopalveluja.

Asiakas- ja potilasturvallisuus on tärkeä osa palvelujen ja hoidon laatua. Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että potilas tai asiakas saa oikeaa hoitoa, hoivaa tai palvelua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, niin, että
toteutetuista toimista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Valvontalaki määrittelee, että palveluntuottajilta täytyy olla kaikki tarjottavat palvelut kattava omavalvontaohjelma, joka omavalvontasuunnitelman lisäksi sisältää myös
potilasturvallisuussuunnitelman.

Haitta- ja vaaratilanteista ilmoittaminen ja niiden käsittely on jo aiemminkin kuulunut osaksi omavalvontasuunnitelmaa.

Palveluntuottajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma sähköisesti ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla sekä pidettävä
omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä palveluyksikössä.

Ohjeistuksesta poiketen palautteita emme yksityiskohtineen verkkosivuillamme julkaise. Teemme ainoastaan yhteenvedon tapahtumien luonteesta sekä toimenpiteistä, joihin niiden vuoksi on ryhdytty. Palautteiden säilyttämistä varten on omavalvontaohjelmassa oma kansionsa.

Palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan myös kaikista asiakas- tai potilasturvallisuudelle
haitallisista sekä vaara- ja uhkatapahtumista terveydenhuollony palveluja
tuottavassa yksikössä palvelunjärjestäjille


Palveluja on kehitettävä omavalvontasuunnitelman toteutumisen seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella sekä asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurannan sekä valvontalain 3 momentissa tarkoitetun palautteen perusteella.


Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Palautteen antamista varten on käytettävissä palautelomakkeet: Vaaratilanneilmoitus potilaalle ja läheiselle sekä
ammattilaisen vaaratilanneilmoitus


ks. Ota Yhteyttä -
vaaratilanneilmoituslomakkeet

Toiminnan aikaiset epäkohdat; haitta-, vaara- ja uhkatapahtumat asiakas tai
potilasturvallisuudelle rekisteröidään ja käsitellään tapahtumien jälkeen.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaantai potilaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle tai potilaalle vahingollisia toimia. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä,
psyykkistä tai lääkkeillä aiheutettua toimintaa


Vaaratapahtumailmoitukset tulee ottaa käsittelyyn kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Vaaratilanteet, joista oli tai olisi voinut olla vakava seuraus, tulee ottaa heti käsittelyyn. Muut palautteet käsitellään tilannekohtaisesti. Yksittäiset
vaaratapahtumailmoitukset eivät vaadi heti kehittämistoimenpiteitä vaan suurta
osaa ilmoituksista voidaan käsitellä haittatapahtuma- ja läheltä piti
-tapahtumina, jotka käsitellään vähintään 4 kk välein ja niiden perusteella
laaditut toimintatapojen muutosohjeet kirjataan omavalvontasuunnitelmaan.

Vakavista henkeä ja terveyttä vaarantavista tapahtumista laaditaan objektiivinen tietosuojan huomioiva tutkintaraportti.

Raportista ei käy ilmi sellaisia tietoja, joihin perustuen asianosaiset
olisivat tunnistettavissa tai yksilöi keneltä tietoja on saatu. Raportissa
kuvataan tapahtuman luonne, tutkinta ja johtopäätökset sekä
turvallisuussuositukset ja toimenpiteet, joihin tapahtuman perusteella
ryhdyttiin vastaavien tapahtumien estämiseksi.

Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettelystä. Oppimisellatarkoitetaan asiasta keskustelua, riskien kartoittamista, palvelun ja toimintatapojen muuttamista ja kehittämistä turvallisuuden parantamiseksi.


Tarkemmat turvallisuustutkintaviranomaisen turvallisuussuositukset ja suositus
terveydenhuoltoalan vaaratilanteista oppimiseen on kesken (Lähde: Sosiaali- ja
terveysministeriö / Onnettomuustutkintakeskus)


Palveluntuottaja ja vastuuhenkilö (omassa toiminnassaan; omissa tiloissa sekä ulkopuolisen palvelun järjestäjänasiakkaana toimiessaan), palvelunjärjestäjä ja vastuuhenkilö vastaavat siitä,
että omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan päivittäisessä toiminnassa palveluja
tuotettaessa.


Palveluntuottajan omavalvonnalliset keinot puuttua toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin ja muihin asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin puutteisiin ja seikkoihin ovat ensisijaisia. Vakavasti vaarantaneet tapahtumat, vahingot ja vaaratilanteet sekä muut vakavat puutteet sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantaneet
epäkohdat ilmoitetaan valvontaviranomaiselle, varsinkin, jos palveluntuottaja
ei kykene korjaamaan näitä puutteita omavalvonnallisin keinoin.


Jokainen terveydenhuollon ammattihenkilö omalta osaltaan vastaamaan asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävien menetelmien käytöstä omissa työtehtävissään. Jokaisella työntekijällä ja palveluntuottajalla on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia asiakas- ja potilasturvallisesti sekä velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ja vaaratilanteista.


Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia tehdyn ilmoituksen seurauksena. Tämä koskee myös henkilön kotirauhan suojaamia alueita (asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat,
asuntoautot ja -vaunut ja asuttavat alukset sekä asuintalojen porraskäytävät
ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine
rakennuksineen), yksityisyyden suojaa sekä maalittamista (somen lisäksi esim. imitoiva, teatraalinen puolesta asiointi)


Julkisrauhan rikkomiseksi katsotaan henkilöihin välittömästi tai välillisesti kohdistettu fyysinen, psyykkinen tai taloudellinen väkivalta tai tarkoitus vahingoittaa omaisuutta (yrityksen toimitilat, liiketilat)


Palveluntuottajan, vastuuhenkilön tai toisen puolesta kolmannen osapuolen menettelyä on pidettävä kiellettynä vastatoimena, jos henkilön työ- tai virkasuhteen ehtoja heikennetään, palvelussuhde päätetään, hänet lomautetaan, häntä muutoin kohdellaan epäedullisesti tai häneen kohdistetaan muita kielteisiä seurauksia sen vuoksi, että hän on tehnyt ilmoituksen tai osallistunut ilmoittamansa asian selvittämiseen. Kielteinen
seuraamus voi olla esimerkiksi henkilön tiukentunut valvonta työpaikalla,
varoitus, huomautus tai muu vastaava toimenpide. Kiellettyä on myös estää tai
yrittää estää henkilöä tekemästä ilmoitusYhteenveto, tiivistelmä haitta- ja vaaratilanteista annetuista palautteista hammaslääkäritoiminnan (2004-2024) aikana (omavalvontailmoitukset sekä asiakkaiden- ja heidän läheistensä antamat palautteet)

- Päivitetään vähintään 4 kuukauden välein

- potilastietojärjestelmän tai apuohjelmien kaatuminen tai internet-yhteyden toimintahäiriöt ja näiden selvittely; pääosassa tapauksista tästä syntyneet aikatauluongelmat, kiire sekä kirjattujen / korjattujen tietojen virheellinen päivittyminen potilaskertomukseen toimintakatkosten vuoksi ( vakava 1 kpl: sekä potilaaseen että hammaslääkäriin kohdistunut, useita haitallisia viikoittain)

- koneiden ja laitteiden vikatilanteet (harvoin, mutta useita haitallisia)

- työympäristön äänihaitat, liiallinen melu, useista lähteistä samanaikaisesti välittyvä taustahäly (päivittäin haitallista)

- potilaiden antamat virheelliset tai harhaanjohtavat esitiedot tai piittaamattomuus jälkihoito-ohjeiden noudattamisesta (muutamia vakavia, useampia haitallisia)

- potilastyöskentelyn toistuva keskeytyminen ja tästä muodostuvat ongelmat aikatauluissa pysymisessä. Jokainen keskeytys on myös toimenpidehygieniariski

- väärin ymmärretty työnkuva; ammattitehtävään kuuluvien vastuiden ja tehtävien hämärtyminen (useita haitallisia)

- epäterve kilpailu alalla ja yhteiskunnassa. Sisäpoliittisten ristiriitojen välittyminen potilastyöhön (useita selvästi havaittavia, haitallisia, muutama vaarallinen) vrt. poliitikkojen päälle heitetyt nesteet, kaataminen katuun, vainoaminen ja haitanteko työlle ja yksityiselämälle, lähipiirin tic-oireiden imitointi, Putin -tyylinen ilkivalta, riidanhaastaminen; Gang Stalking -joukkoyskiminen

- työparin puutteellinen kielitaito

- johtamisen ongelmat organisaatioissa, terveydenhuollon eri ammattiryhmien (erikoishammaslääkärit, hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat) johtamiseen liittyvät ongelmat; Alemman koulutuksen omaava terveydenhuollon ammattihenkilö erikoishammaslääkäreiden ja hammaslääkäreiden esihenkilönä, esimies- / esihenkilöseman väärinkäyttö: mm.

-perättömien, lavastettujen lausuntojen tilaaminen hammaslääkäritoiminnasta, henkilöiden sekoittaminen lausunnoissa (työterveyshuolto, fysioterapia), puolueellisuus palvelunjärjestäjän työntekijä- ammatinharjoittaja -asetelmassa 1 vakava, 1 vaarallinen

- epäterve rekrytointi organisaatioon (kuvataan mm. kirjassa Jouko Lönnqvist; Johtajan ja johtamisen psykologiasta, kohti parempaa ihmisten johtamista) :

- virheiden peittelyn vuoksi; identiteettivarkaus, rasistisista syistä sekoittaminen toiseen henkilöön

- Ammattitaidottomuus: narsistinen triangulaatio (myös asiaton, ihon alle menevä huumori hoitotehtäviä suoritettaessa), "Kyökki" -psykologia työpaikoilla, keskenkasvuisten roolileikkifantasioiden toteuttaminen työelämässä perustehtävän sijaan, näiden leikkien ulottaminen kotirauhan alueelle ja lähipiiriin. Ilmapiirin heikentäjäksi, huumorintajuttomaksi ”leimaaminen” tai muu henkisen pahoinpitelyn muoto, mikäli ei halua osallistua, vaan keskittyä perustehtävään.

- Ylemmän terveydenhuollon ammattihenkilön lähi- ja tuttavapiiriä imitoiva rekrytointi organisaatioon sekä imitoivien puolesta-asiointien ohjaaminen ylemmän terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle: (vrt tapaus Teemu Selänne: pilailu, perhettä halventava imitointi Salatut Elämät -tv-sarjassa, Aake Kallialan imitoinnit edesmenneestä rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaaresta, Satu Tuomiston tai Eija-Riitta Korholan vainoaminen työ- ja kotirauhan alueelle) ja em. henkilöiden vaarallinen? suuttuminen häiriköinnistä), kypsymättömät tavat rekrytoida henkilöitä hoitamaan organisaation perustehtävää eli suun terveyspalvelujen tuottamista, ns. "hoviasetelman", näytelmän luominen johtoryhmän, esimiehen ympärille, eläminen ja työhön keskittyminen tällaisessa toimintaympäristössä, perusolettamustilassa, jossa todellisuudentaju hämärtynyt. (edellä mainittuja: 3 vaarallista, 1 haitallinen)

- organisaatiossa työskentelevien tai asiakkaiden, heidän läheistensä mielenterveysongelmat tai päihdeongelmat, häiriintyneiden henkilöiden ja heidän sisäpiirinsä organisoimat mustamaalauskampanjat, omien sairausoireiden heijastaminen lähellä olevaan, työskentelevään tai hoitohenkilöön, aggressiivinen tai passiivis-aggressiivinen käytös (2 vakavaa, useita vaarallisia ja haitallisia)

- vuorovaikutusongelmat ja uhkatilanteet; henkilöt, jotka tottuneet työ- ja perhe-elämässään ratkaisemaan ongelmia lähisuhdeväkivallalla tai provosoivalla käyttäytymisellä keskustelun sijaan.

- vihjailu, työhön keskittymisen häirintä, sovinismi, seksuaalinen häirintä (potilaat, ”puolesta-asioijat”, edellä kuvatut roolileikit organisaatiossa) kaasuvalottaminen, parittaminen, uhkaaminen väkivallalla, tappouhkaus (2 vakavaa, henkeä ja terveyttä uhannutta, muutama hoitovirheeseen johtanut keskittymisen häirintä, useampi haitallinen ja henkilöiden mt-ongelmien, persoonallisuushäiriöiden vuoksi pitkäkestoinen

-uskonnolliseen yhteisöön kuuluvien (potilas-, asiakaskontakti) henkilöiden sekä heidän identiteettivarkautta käänteisesti lavastavan puolisonsa harjoittama häirintä, (toiminnassa äärivasemmistolaisuuteen tai -oikeistolaisuuteen viittaavia piirteitä), osittain todennettu, hoitohenkilöön sekä perheenjäseneen kohdistunut

- häirintä vapaa-ajalla (muutamia haitallisia todennettuja; vainoaminen; kotirauhan alueelle ulottuva, seksuaalinen häirintä, puhelinsoitot) Muutama vakava perheeseen ja lähipiiriin ulottuva ns."puolesta-asiointi"Hammaslääkärin työhön kohdistuneiden vaaratilanteiden mahdollisia seurauksia voivat olla esimerkiksi:

- Juurikanavaneulan ja juurihoidossa käytettävien syövyttävien nesteiden perforoituminen poskionteloon tai alaleuan hermokanavaan

- Hampaan juuren tai poistoinstrumentin luiskahtaminen poiston yhteydessä poskionteloon, suunpohjaan tai alaleuan hermokanavaan

- Proteettisen työn epäonnistuminen; laitteen toimintahäiriö, puutteet välineistössä tai häiriötekijät / ilkivalta työn välivaiheissa

- Kielihermon vaurio poiston yhteydessä

- Nopeasti pyörivän mikromoottoriporan perforoituminen pehmytkudoksiin

- Hammaslääkäri kirjoittaa puutteellisten esitietojen tai keskittymisen häiriön vuoksi sienilääkettä tai antibioottia sille allergiselle potilaalle, väärällä annoksella tai sellaiselle potilaalle, jonka ei tiedä käyttävän tämän kanssa yhteensopimatonta lääkettä

- Puutteellisten esitietojen vuoksi hammaslääkäri lähtee väärässä hoitopaikassa tai ilman antibioottisuojaa poistamaan hammasta tai suorittamaan laajaa bakteremiaa aiheuttavaa toimenpidettä potilaalle, jolla on sydämen läppävika, keinoläppä, juuri sydämeen asetettu stentti, parhaillaan käynnissä oleva sytostaattihoito tai sädehoito pään ja kaulan alueelle.

- Puutteellisten esitietojen vuoksi hammaslääkäri lähtee väärässä hoitopaikassa ilman suojavalmisteluja ja esitutkimuksia poistamaan hammasta tai juurihoitamaan laajaa tulehduspesäkettä verenvuotoriskiä aiheuttavaa sairautta sairastavalta potilaalta (esim. Von Willebrandt tms. hyytymishäiriö)

- Potilastietojärjestelmä ei päivitä kirjattua tekstiä hammaslääkärin saaman lisätiedon jälkeen (korkea CRP), informaationkulussa ongelmia, potilas lähtee päivystyksestä kotiin palaamatta ensin osastolle, jossa on hoidossa.

- Häiriötekijöiden vuoksi jää huomioimatta ja hoitamatta infektiopesäke sydän-, keinonivel- tai syöpäleikkaukseen menevältä potilaalta tai potilaalta, jolle aloitettaan bifosfanaatti-, biologinen lääkitys tai sytostaattihoito: Sepsiksen (ns. verenmyrkytys), osteonekroosin (luukuolio), endokardiitin (sydänläppien, sydämen sisäkalvontulehdus) vaara tai keinonivelen infektoitumisen vuoksi leikkaukse uusimisen tarve

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäri ei huomaa epäillä hammas-/leukasäryn taustatekijäksi esim. sydäninfarktia, Ms-tautia tai temporaaliarteriittia ( viimeisimmässä potilaan sokeutumisen vaara)

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäri ei huomaa suun limakalvomuutoksia, jotka viittaavat haavaiseen paksusuolentulehdukseen tai Chrohnin tautiin. Hoitoonohjauksen viivästyminen

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäri ei huomaa suun limakalvoilla tuberkuloosiin tai HIV-infektioon viittaavia löydöksiä.

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäri ei huomaa suun limakalvolla, huulessa tai pehmytkudoksissa suusyövän esiasteeseen, aurinkokeiliittiin (keratoakantooma), levyepiteelikarsinoomaan, erytroplakiaan tai sylkirauhaskasvaimeen viittaavaa muutosta, suun limakalvon melanoomaa tai leukaröntgenkuvassa rinta- tai eturauhasyövän etäpesäkkeeksi sopivaa löydöstä. Potilaan hoitoonohjaus viivästyy.

-Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäriltä jää huomioimatta potilaan poikkeava immuunivaste, poikkeuksellinen verenvuoto ikenissä voi olla myös merkki leukemiasta tai muusta immuunipuolustusta heikentävästä yleissairaudesta. Kortisonihoitoa saavan diabeetikon immuunivaste voi myös olla poikkeuksellinen, vaikka kyseessä on vakava tulehdustila.

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäriltä jää huomioimatta puremalihasten ja imusolmukkeiden palpoinnin yhteydessä poikkeuksellisen kova ja kiinnittynyt, aristava imusolmuke, joka voi viitata lisäselvittelyjä vaativaan pahanlaatuiseen yleissairauteen.

- Häiriötekijöiden vuoksi hammaslääkäri ei huomaa poistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan juuren alla leukaluussa olevan hemangiooman, ameloblastooman tai sarkooman mahdollisuutta. Seurauksena hallitsematon verenvuoto tai asianmukaiseen hoitoon ohjaamisen viivästyminen

- Esimerkki: Hammaslääkäri on puuduttanut diabeetikon suulaen poiston yhteydessä. Tämän jälkeen syntyy suulakeen myös pad-näytteessä pahanlaatuista muutosta muistuttava infarktialue. Häiriötekijöiden ja puutteellisten esitietojen vuoksi virheellinen diagnoosi voi johtaa laajojen luualueiden kirurgiseen poistoon aiheetta.

- Terveydenhuollon ammattihenkilöön kohdistunut tahallinen ilkivalta tai haitanteko, vainoaminen: Omaisuudelle, yritystoiminnalle tai henkilölle aiheutuva vahinko (Taloudellinen vahinko, vamma, sairastuminen, tapaturma) Vahingontekijän vahingonkorvausvastuu, sakko- tai vankeusrangaistus

- Terveydenhuoolon ammattihenkilö voi ohjata potilaan tai häiriköivän henkilön suoraan tai lähetteellä toisen asiantuntijan vastaanotolle, mikäli voimakkaasti oirehtiva yleissairaus tai muu kehityshäiriö tai -tila estää lasdukkaan hoidon toteuttamisen ja vaarantaa hoitotuloksen onnistumisen tai henkilön käytös vaarantaa potilasturvallisuuden

Toimenpiteet, joita omassa yritystoiminnassa on toteutettu:

- vikailmoitukset potilastietojärjestelmän häiriöistä, parannus- ja kehitysehdotukset

- ilmoitukset terveydenhuollon laitteiden aiheuttamista vaaratilanteista

- läheltä piti-. uhka- tai vaaratilanneilmoituksen laatiminen

- suojavarusteiden käytön lisääminen

- täydennyskoulutus; hammaslääkäriseura Apollonian kurssit, terveyskeskushammaslääkäriyhdistys Diasteeman koulutukset, webinaari -koulutukset, turvallisuusalan koulutukset, itsepuolustuskurssit sekä aihepiiriin ja edellämainittuihin, esiintulleisiin ongelmiin liittyvän kirjallisuuden lukeminen

- työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen; merkittävimmät altistustekijät työssä: fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen, melu- ja pölyhaitat, altistuminen mikrobeille, tartuntataudeille ja kemikaaleille

- yhteistyö turvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa, vartiointipalvelun ja turvavälineiden hankkiminen ja käyttö. Työympäristöön ja perheen, lähipiirin turvallisuuteen liittyvät toimet.

- Turvallisuuskoulutuksessa (itsepuolustuskurssi-fyysisestä väkivaltaisesta otteesta irtautuminen, poliisikouluttaja) jätetty terveydenhuollon ammattilaisille suuntautuva työturvallisuusohjaus- / koulutuspyyntö; miten terveydenhuollon ammattihenkilö voi vapautua henkisesti väkivaltaisesta otteesta? Odotan tähän liittyvän täydennyskoulutuksen olevan valmistelussa lähivuosina. Kirjallisuudesta löytyy keinoja, jotka toteutettavissa yksityiselämässä, mutta eivät sovellu terveyspalvelujen tuottajan työhön asiakaspalvelutyön ja muiden työhön liittyvien sitoumusten luonteen vuoksi.

- lakimiehen ja valvontaviranomaisen konsultaatio

- erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden konsultaatio vaikeiden hoito- ja vuorovaikutustilanteiden yhteydessä. Keskeisin toteutettava ohje potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi:: Emme lähde mukaan yksittäisten henkilöiden, potilaiden tai organisaatioiden harhoihin. Fyysisen irtautumisen ollessa hidasta tai mahdotonta, noudatamme henkistä etäisyyttä ongelmaan saadun täydennyskoulutuksen mukaisesti

- suurin osa häirinnöistä on selvitetty omin voimavaroin ja edellämainittujen henkilöiden avulla, syynä mm. luottamuspula ja se, että toiseen perheyritykseemme välittyvien sisäpoliittisten ristiriitojen vuoksi oikeusprosessi kesti yli 20 vuotta ja todistimme tähän liittyvän turvallisuusviranomaiseen (poliisi, oikeuslaitos) kohdistuneen lahjonnan. Yritystoimintaa koskien laadittiin ja vahvistettiin lakimuutos, joka koskee yritystoiminnalle edellämainitusta toiminnasta aiheutuneita tappioita.

- omasta toimintakyvystä, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, tartunnoilta suojaamiseen panostaminen.

- turvallisempaan ja terveellisempään toimintaympäristöön siirtyminen ja työpisteiden hajauttaminen