Uutiset

Valvontalaki voimaan 1.1.2024 - Omavalvontasuunnitelma

20.12.2023

Valvontalaki määrittelee, että palveluntuottajilla täytyy olla kaikki tarjottavat palvelut kattava omavalvontasuunnitelma.
Haitta- ja vaaratilanteista ilmoittaminen ja niiden käsittely kuuluu osaksi omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Palautteen antamista varten on käytettävissä palautelomakkeet: Vaaratilanneilmoitus potilaalle ja läheiselle sekä ammattilaisen vaaratilanneilmoitus

Palautteet käsitellään 4 kk välein ja niiden perusteella laaditut toimintatapojen muutosohjeet kirjataan omavalvontasuunnitelmaan.

Toiminnan aikaiset epäkohdat; haitta-, vaara- ja uhkatapahtumat asiakas tai potilasturvallisuudelle rekisteröidään ja käsitellään tapahtumien jälkeen.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan tai potilaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle tai potilaalle vahingollisia toimia. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai lääkkeillä aiheutettua toimintaa

Vakavista henkeä ja terveyttä vaarantavista tapahtumista laaditaan objektiivinen tietosuojan huomioiva tutkintaraportti. Raportista ei käy ilmi sellaisia tietoja, joihin perustuen asianosaiset olisivat tunnistettavissa tai yksilöi keneltä tietoja on saatu. Raportissa kuvataan tapahtuman luonne, tutkinta ja johtopäätökset sekä turvallisuussuositukset ja toimenpiteet, joihin tapahtuman perusteella ryhdyttiin vastaavien tapahtumien estämiseksi.
Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettelystä. Oppimisella tarkoitetaan asiasta keskustelua, riskien kartoittamista, palvelun ja toimintatapojen muuttamista ja kehittämistä turvallisuuden parantamiseksi.

Palveluja on kehitettävä omavalvontaohjelman toteutumisen seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella sekä asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurannan sekä valvontalain 3 momentissa tarkoitetun palautteen perusteella.

Palveluntuottajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma sähköisesti ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla sekä pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä palveluyksikössä. Palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan myös kaikista asiakas- tai potilasturvallisuudelle haitallisista sekä vaara- ja uhkatapahtumista terveydenhuollon palveluja tuottavassa yksikössä palvelunjärjestäjille.

Palveluntuottaja ja vastuuhenkilö (omassa toiminnassaan; omissa tiloissa sekä ulkopuolisen palvelun järjestäjän asiakkaana toimiessaan),  palvelunjärjestäjä ja vastuuhenkilö vastaavat siitä, että omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan päivittäisessä toiminnassa palveluja tuotettaessa.

Palveluntuottajan omavalvonnalliset keinot puuttua toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin ja muihin asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin puutteisiin ja seikkoihin ovat ensisijaisia

Jokaisella työntekijällä ja palveluntuottajalla on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia asiakas- ja potilasturvallisesti sekä velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ja vaaratilanteista.

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia tehdyn ilmoituksen seurauksena. Tämä koskee myös henkilön kotirauhan suojaamia alueita ja yksityiselämää, maalittamista sekä yksityisyydensuojaa työelämässä.  Palveluntuottajan tai vastuuhenkilön menettelyä on pidettävä kiellettynä vastatoimena, jos henkilön työ- tai virkasuhteen ehtoja heikennetään, palvelussuhde päätetään, hänet lomautetaan, häntä muutoin kohdellaan epäedullisesti tai häneen kohdistetaan muita kielteisiä seurauksia sen vuoksi, että hän on tehnyt ilmoituksen tai osallistunut ilmoittamansa asian selvittämiseen. Kielteinen seuraamus voi olla esimerkiksi henkilön tiukentunut valvonta työpaikalla, varoitus, huomautus tai muu vastaava toimenpide. Kiellettyä on myös estää tai yrittää estää henkilöä tekemästä ilmoitusta

Lisätiedot: 

Ota yhteyttä 

Lomakkeet

 

06.03.2024Suomalaisen tutkimuksen uusi löydös: Hammasperäiset bakteerit voivat vaikuttaa aivoinfarktin syntyyn
08.02.2024Ikäihmisten terveys ja kotihoito - Sinunkin työpaikallasi 87 % kantaa huolta omasta ikääntyneestä vanhemmasta
31.01.2024Suun terveys kuntoon ennen tekonivelleikkausta
26.01.2024Täydennyskoulutuksessa Turku 26-27.1.2024, Turun Hammaslääkäripäivät
17.01.2024Uutta toivoa tulevaisuuden syöpähoidoissa - Tyksissä on aloitettu lupaava uudentyyppinen CAR-T -hoito syöpäpotilaille
06.01.2024Valoa kohti - D-Vitamiini ja Kalsium
21.12.2023Hyvää Joulua
20.12.2023Valvontalaki voimaan 1.1.2024 - Omavalvontasuunnitelma
01.12.2023Harvinaissairaudet vastaanotolla - Misofonia ja Tinnitus
05.11.2023Erilaisten hammasproteesien puhdistaminen

Siirry arkistoon »